17:09 28/10/2009

BVS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:6

N.Anh

BVS sẽ phát hành 27,09 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6, để tăng vốn điều lệ ngay trong năm 2009

BVS sẽ phát hành 27,09 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6.
BVS sẽ phát hành 27,09 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Theo đó, BVS sẽ phát hành 27,09 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6 (10 cổ phiếu cũ được nhận 6 cổ phiếu mới) để tăng vốn điều lệ từ 451,5 tỷ đồng lên 722,4 tỷ đồng ngay trong năm 2009.

BVS sẽ niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông BVS đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng.

Trước đó, BVS công bố tổng doanh thu của BVS trong quý 3/2009 đạt 108,22 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 122,57 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 217,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 4.815 đồng, riêng quý 3 đạt 2.714 đồng.