21:03 02/03/2010

BXH trả cổ tức 12% bằng tiền, VC9 trả 16%

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của BXH và VC9

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của BXH và VC9.

* Ngày 11/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (mã BXH-HNX).

Theo đó, ngày 26/4/2010, BXH sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng - số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BXH vào những ngày 10/3, 11/3 và 12/3/2010.

* Ngày 12/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9-HNX).

Theo đó, ngày 27/4/2010, VC9 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 16%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - tầng 6 & 7, nhà D9, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VC9 vào những ngày 11/3, 12/3 và 15/3/2010.