23:59 15/03/2010

C92 trả cổ tức 10% bằng tiền và phát hành cổ phiếu

Huyền Thương

Ngày 28/5, C92 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu C92 từ đầu tháng 3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu C92 từ đầu tháng 3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 25/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX).

Theo đó, ngày 28/5, C92 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, C92 sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1: 0,84 (100 cổ phiếu được mua 84 cổ phiếu mới), với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/4 - 5/5/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 5/4 - 7/5/2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu C92 vào những ngày 24, 25 và 26/3/2010.