15:04 26/08/2009

Cấm bán khống chứng khoán

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán về việc tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán về việc tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, theo quy định tại Điều 71 khoản 9 Luật Chứng khoán, Công ty Chứng khoán có nghĩa vụ “Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính”.
 
Trong khi chưa có quy định thực hiện nghiệp vụ này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán không thực hiện nghiệp vụ nói trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý các công ty vi phạm theo quy định hiện hành.