22:07 02/07/2014

Cấp mã giao dịch chứng khoán cho 67 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2014

Riêng trong tháng 6/2014, đã có thêm 67 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36
 tổ chức và 31 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.
Riêng trong tháng 6/2014, đã có thêm 67 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36 tổ chức và 31 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2014.

Theo đó, riêng trong tháng 6/2014, đã có thêm 67 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36 tổ chức và 31 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 30/6, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.169 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.423 nhà đầu tư tổ chức và 14.746 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, tính đến ngày 31/5/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.102 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.387 nhà đầu tư tổ chức và 14.715 nhà đầu tư cá nhân.