08:37 22/10/2010

Cập nhật kết quả kinh doanh của AGR, APS, HPS, ORS, WSS

Hà Anh

VnEconomy cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 của các công ty chứng khoán niêm yết trên HOSE và HNX

APS báo lãi 61,07 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS 2.727 đồng.
APS báo lãi 61,07 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS 2.727 đồng.
VnEconomy cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 của các công ty chứng khoán niêm yết trên HOSE và HNX.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã AGR-HOSE) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 409,171 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 9,83 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 170,73 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 228,58 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 1.203,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 60,697 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 145,602 tỷ đồng.

Năm 2010, AGR thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 12%/vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 18,318 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4,28 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 528,33 triệu đồng, doanh thu khác đạt 13,5 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 142 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 8,27 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 61,07 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2010 đạt 2.727 đồng, EPS quý 3 đạt 318 đồng.

Năm 2010, APS đặt kế hoạch với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 143,02 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 73,898 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 18,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 15,128 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 1,23 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 490,712 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 1,602 tỷ đồng.

Năm 2010, HBS thông qua các chỉ tiêu với tổng doanh thu dự kiến đạt 120 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới là 30 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 26,33 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,088 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 951 triệu đồng, doanh thu khác đạt gần 20 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 63,76 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 7,61 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 21,12 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2010 đạt 880 đòng, EPS quý 3/2010 đạt 317 đồng.

Năm 2010, ORS đặt kế hoạch với doanh thu đạt 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HOSE) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 13,63 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 1,26 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn 4,07 đạt tỷ đồng, doanh thu khác đạt 8,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 990,31 triệu đồng.