07:57 05/01/2016

Cấp thêm mã chứng khoán cho 99 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2015

Trong tháng 12/2015, đã có thêm 99 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ 
chức và 84 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng 
khoán.
Trong tháng 12/2015, đã có thêm 99 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 84 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 12/2015, đã có thêm 99 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 84 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 21 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 3 tổ chức và 18 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính đến ngày 31/12/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.607 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.879 nhà đầu tư tổ chức và 15.728 nhà đầu tư cá nhân.