08:10 19/05/2011

CAP trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 55%

Minh Nguyệt

CAP sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 55% (trong đó trả cổ tức còn lại của năm 2009 là 1,8% và năm 2010 là 53,2%)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 26/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX).

Theo đó, CAP sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 55% (trong đó: Trả cổ tức còn lại của năm 2009 là 1,8% bằng cổ phiếu và năm 2010 là 53,2% bằng cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái - phường Nguyễn Phúc - thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của quý 1/2011 của CAP đạt 85,28 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 22,73 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 9,053 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,027 tỷ đồng, EPS đạt 7.357 đồng.

Năm 2011, CAP thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị tổng sản lượng đạt 105 tỷ đồng; doanh thu đạt 180 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 8 tỷ đồng; cổ tức 24%.