10:16 05/05/2012

Chấm dứt hình thức giữ hộ vàng trả lợi tức

Thanh Hiền

Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các tổ chức tín dụng chấm dứt hình thức giữ hộ vàng mà lại trả lợi tức cho khách hàng

Thời gian qua một số ngân hàng nhận giữ hộ vàng cho khách hàng nhưng lại trả lợi tức khá cao, từ 3% - 4,6%/năm.
Thời gian qua một số ngân hàng nhận giữ hộ vàng cho khách hàng nhưng lại trả lợi tức khá cao, từ 3% - 4,6%/năm.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, Chỉ thị quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần thực hiện đúng nguyên tắc về hoạt động quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, theo đó khách hàng phải trả phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ theo biểu phí được niêm yết công khai. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc các tổ chức trên cần thực hiện đúng các quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng; không sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay.

Ngoài ra, đối với các sản phẩm phái sinh về vàng (hợp đồng kỳ hạn, tương lai, quyền chọn, hoán đổi…), cần đảm bảo tuân thủ quy định về việc chỉ kinh doanh, cung ứng các sản phẩm này khi Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Chỉ thị trên được đưa ra trong bối cảnh một số tổ chức tín dụng thời gian qua đã thực hiện việc trả lãi/lợi tức khá cao cho khách hàng khi thực hiện việc giữ hộ vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, điều này đi trái với tinh thần Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ra ngày 29/04/2011 về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.