15:08 20/10/2011

Chậm nộp báo cáo, ba doanh nghiệp trên HNX bị phạt 210 triệu đồng

Hà Liên

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HNX là DNP, BED và NCL bị phạt mỗi công ty là 70 triệu đồng do chậm nộp Báo cáo tài chính

Diễn biến giá cổ phiếu DNP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu DNP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngày 18/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3/2010 và Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

- Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2010; Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

- Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi (mã NLC-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3/2010 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty trên bị phạt 70 triệu/công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 20/11/2011, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.