11:08 07/08/2008

Chấp thuận nguyên tắc cho Lidovit được chào bán cổ phiếu

Nam Lê

Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit được chào bán cổ phiếu

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra Công văn chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý Lidovit bổ sung Điều lệ mới của công ty; bổ sung Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh mức giá khởi điểm đấu giá; danh sách đối tác chiến lược dự kiến và danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu; bổ sung cơ sở pháp lý của các dự án có sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; cập nhập số liệu báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008.

Ngoài ra, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định.