17:10 03/08/2012

Chỉ tiêu vốn khả dụng phải có "bảo lãnh" của kiểm toán

Hà Anh

SSC có công văn gửi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam về việc soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán

SSC cũng khuyến nghị các công ty kiểm toán được thực hiện soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán cần áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910.
SSC cũng khuyến nghị các công ty kiểm toán được thực hiện soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán cần áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910.
 Ngày 2/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) có Công văn số 2737/UBCK-QLQ gửi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán.

Theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Để đạt được yêu cầu soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến đảm bảo về các chỉ tiêu tính toán tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC.

Đối với trường hợp khi soát xét về tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng bởi các khoản ngoại trừ theo kết quả soát xét, thì báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty kiểm toán cần bổ sung thông tin minh bạch bởi các khoản ngoại trừ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận khi thực hiện soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán cần áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính và căn cứ vào các quy định cụ thể về vốn khả dụng tại Thông tư 226/2010/TT-BTC.