07:34 24/11/2017

Chính phủ chỉ đạo gỡ vướng cho cổ phần hóa

Bảo Quyên

Chính phủ cho phép linh hoạt trong áp dụng các quy định về cổ phần hóa

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, sẽ tiến hành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo từng năm. Riêng năm 2017, cả nước sẽ phải cổ phần hóa 45 doanh nghiệp nhà nước trong số này.
Theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, sẽ tiến hành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo từng năm. Riêng năm 2017, cả nước sẽ phải cổ phần hóa 45 doanh nghiệp nhà nước trong số này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2017, trong thời gian Nghị định số 126/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 126/2017 có hiệu lực và các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2017 nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai, thì được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP nhưng phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, cho biết theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, sẽ tiến hành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo từng năm. Riêng năm 2017, cả nước sẽ phải cổ phần hóa 45 doanh nghiệp nhà nước trong số này.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã hoàn thành cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước; công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 14 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu rất lớn như 3 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) có tổng giá trị vốn chủ sở hữu gần 90.000 tỷ đồng, 1 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đang tiến hành xác định giá trị của 20 doanh nghiệp. Dự kiến sẽ hoàn thành cổ phần hóa 40 doanh nghiệp trong tổng số 45 doanh nghiệp của kế hoạch năm 2017.