08:21 10/06/2019

Chính phủ đặt mục tiêu 90% người trên 15 tuổi có tài khoản thanh toán

Đào Hưng

Đến năm 2030, Chính phủ dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu trên

Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đây là một trong những mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện tại quyết định số 681/QĐ-TTg về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Cụ thể, theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững như chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững…

Trong đó, để thực hiện mục tiêu tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì thực hiện theo lộ trình đạt số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đến năm 2020 là 20 chi nhánh, đến năm 2025 và năm 2030 là trên 20 chi nhánh.

Về số máy ATM trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đến năm 2020 là 40 máy, đến năm 2025 và năm 2030 là trên 40 máy.

Đặc biệt, mục tiêu tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đến năm 2020 là 70%, đến năm 2025 là trên 80% và đến năm 2030 là trên 90%.

Cũng theo quyết định, đối với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả dịch vụ tín dụng trong khả năng chi trả, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì thực hiện theo lộ trình là số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có dư nợ tại các tổ chức tín dụng đến năm 2020 là 200.000 doanh nghiệp, năm 2025 là 250.000 doanh nghiệp và tới năm 2030 là 300.000 doanh nghiệp.