11:24 01/06/2009

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

TBKTVN

Việc chuyển nhượng bất động sản giữa chị dâu em dâu với nhau không được áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân

Đề nghị cho biết, hiện nay việc chuyển nhượng bất động sản giữa chị dâu em dâu với nhau đã áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân  hay chưa?

Trịnh Thị Thành, 115 Lê Duẩn, Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm 1 Mục III Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC (30/9/2008) của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản như sau: “Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau”

Theo qui định trên thì chỉ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản giữa anh chị em ruột với nhau. Việc chuyển nhượng bất động sản giữa chị em dâu với nhau hiện nay Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi chưa có hướng dẫn khác thì vẫn thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành.