13:32 09/02/2013

Chính thức có hướng dẫn giảm, giãn thuế

Trang Anh

Sẽ có nhiều doanh nghiệp được gia hạn và giảm một số khoản thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Các doanh nghiệp được xét ân hạn thuế phần lớn là trong các ngành nghề sản xuất, gia công, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...
Các doanh nghiệp được xét ân hạn thuế phần lớn là trong các ngành nghề sản xuất, gia công, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 16/2013 hướng dẫn việc gia hạn, giảm một số khoản thuế theo tinh thần của nghị quyết 02/2013 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, Bộ quy định và hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp thực hiện 3 nội dụng chính của Nghị quyết 02, gồm: gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ hướng dẫn gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý 1/2013 và 3 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý 1 và 2/2013 cho các đối tượng, gồm:

- Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động đầu tư – kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng.

Đối với thuế giá trị gia tăng (VAT), Bộ quyết định gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng gồm: doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, sắt, thép, xi măng, gạch, ngói...

Đối với tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, Bộ hướng giảm tiền thuê đất cho các đối tướng sau:

- Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, trong năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo nghị định 121/2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

- Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2013, 2014 được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định khác mà số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi đã trừ số tiền được giảm theo quy định khác đó lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì cũng được giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 theo quy định tại thông tư này.

- Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2012 theo Thông tư số 83/2012 của Bộ Tài chính nhưng chưa được giải quyết do chưa đáp úng quy định về thủ tục, hồ sơ theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC.

- Các trường hợp sử dụng đất thuê của nhà nước từ trước ngày 31/12/2010 nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được cơ quan thuế tạm tính nếu số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên được giảm 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, 2014.  Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010.

Riêng tiền sử dụng đất, Bộ hướng dẫn: các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính.

Đối với các chủ đầu tư của các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính phải có văn bản đề nghị gửi tới cơ quan quản lý thuế để gửi lấy ý kiến sở tài chính, sở tài nguyên và môi trường và báo cáo UBND cấp tỉnh để UBND cấp tỉnh thông qua Thường trực hội đồng nhân dân xem xét trước khi quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương.