00:20 17/05/2007

Chính thức hướng dẫn thu thuế cổ phiếu thưởng

Minh Đức

Tổng cục Thuế vừa chính thức có hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng trong doanh nghiệp

Công nhân tại Kinh Đô miền Bắc - một trong những công ty thực hiện chính sách đãi ngộ với cán bộ công nhân viên thông qua chương trình bán ưu đãi cổ phiếu.
Công nhân tại Kinh Đô miền Bắc - một trong những công ty thực hiện chính sách đãi ngộ với cán bộ công nhân viên thông qua chương trình bán ưu đãi cổ phiếu.
Tổng cục Thuế vừa chính thức có hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng trong doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cổ phiếu thưởng cũng là một tài sản; việc đánh thuế là dựa trên quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Cụ thể, các khoản tiền thưởng của đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan sử dụng người lao động thương cho người lao động trong đơn vị mình bằng tiền, hiện vật hay cổ phiếu đều thuộc diện thu nhập chịu thuế.

Hướng dẫn của Tổng cục Thuế cho biết nếu doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu thưởng mà cá nhân đó được nhận.

Nếu doanh nghiệp dùng các quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp mình, thu nhập chịu thuế là giá thực tế mà doanh nghiệp mua cổ phiếu đó để thưởng cho người lao động.

Để thực hiện cơ chế này, Tổng cục Thuế đưa ra phương pháp khấu trừ tại nguồn: doanh nghiệp khi thưởng cổ phiếu cho người lao động sẽ khấu trừ luôn thuế thu nhập cá nhân. Cuối năm, người nộp thuế tổng hợp vào thu nhập để tính thu nhập bình quân tháng. Đây sẽ là căn cứ xác định số thuế phải nộp theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại pháp lệnh nói trên và các văn bản hướng dẫn hiện hành.