18:59 09/11/2012

Chưa trích đủ dự phòng, ngân hàng phải kìm lương thưởng

Thùy Duyên

Ngân hàng chưa trích lập dự phòng đầy đủ thì chưa được chia cổ tức, không được tăng lương thưởng

Các ngân hàng thương mại cổ phần phải báo cáo phương án phân phối cổ 
tức, lợi nhuận của năm 2012 trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày.
Các ngân hàng thương mại cổ phần phải báo cáo phương án phân phối cổ tức, lợi nhuận của năm 2012 trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày.
Ngày 9/11/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Một yêu cầu nổi bật trong chỉ thị trên là: tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật thì chưa được chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2012 và không được tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho cán bộ.

Các ngân hàng thương mại cổ phần phải báo cáo phương án phân phối cổ tức, lợi nhuận của năm 2012 trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của ngân hàng đó để có ý kiến.

Chỉ thị trên cũng hướng đến yêu cầu xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Các tổ chức tín dụng theo đó phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh để phòng ngừa và kịp thời xử lý các sai phạm.

Các tổ chức tín dụng cần tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế nợ xấu gia tăng, đẩy mạnh xử lý nợ xấu thông qua dự phòng rủi ro, bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo và các hình thức xử lý nợ xấu khác theo quy định của pháp luật; không được lợi dụng các quy định về cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng.

Đáng chú ý là chỉ thị trên nêu rằng: “Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập công ty quản lý tài sản để đẩy nhanh xử lý nợ xấu, tăng khả năng cung ứng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế”.