10:14 02/07/2012

Chứng khoán Bản Việt tăng vốn lên gần 400 tỷ đồng

Hòa Bình

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tăng vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Một chi nhánh của VCSC.
Một chi nhánh của VCSC.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tăng vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Căn cứ Quyết định số 96/GPĐC-UBCK ngày 25/6/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VCSC tăng vốn điều lệ lên 396,9 tỷ đồng, từ mức 378 tỷ đồng trước đó.

Năm 2012, VCSC đặt mục tiêu doanh thu trên 304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 36 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011, VCSC đạt 463,7 tỷ đồng doanh thu và gần 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.