09:04 20/09/2007

Chứng khoán Bảo Việt đạt lợi nhuận cao

Hải Bằng

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2007

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2007.

Tổng doanh thu của Công ty đạt gần 287 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm 2007 (đã điều chỉnh), lợi nhuận trước thuế gần 202 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm 2007 (đã điều chỉnh).

Hội đồng Quản trị cũng thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng là 10%/mệnh giá và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là trong tháng 8/2007, Công ty Chứng khoán Bảo Việt đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2007 với những con số rất ấn tượng như: Tổng doanh thu tăng từ 227,5 tỷ lên gần 323 tỷ đồng, tăng 42%, lợi nhuận trước thuế tăng từ 157,8 tỷ lên 220,3 tỷ đồng, tăng 389,6%.