09:48 24/09/2007

Chứng khoán Bảo Việt muốn tăng vốn lên gấp 3 lần

H.Xuân

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về ba nội dung quan trọng

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về ba nội dung quan trọng.

Nội dung thứ nhất liên quan đến phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2007. Theo đó, Công ty sẽ phát hành thêm 30 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền, tỷ lệ 1:2, giá phát hành sẽ căn cứ giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của BVSC sẽ tăng từ 150 tỷ đồng như hiện nay lên 450 tỷ đồng.

Nội dung thứ hai là niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm này trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung thứ ba là chào bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho phép chào bán số cổ phần này cho Công đoàn Công ty để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Hiện số lượng cổ phiếu quỹ Công ty mua lại cho đến nay là 21.400 cổ phần (đây là số cổ phần của cán bộ công nhân viên Công ty được mua trong năm 2006 có hạn chế chuyển nhượng. Khi cán bộ công nhân viên xin chuyển công tác sang đơn vị khác, Công ty đã mua lại theo giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phần). Nguồn vốn thực hiện từ Quỹ lương và Quỹ khen thưởng phúc lợi. Giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phần.