09:45 04/12/2007

Chứng khoán Bảo Việt phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

18/12/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu

18/12/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HASTC) phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu.

Theo đó, công ty sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 (sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 200 cổ phiếu mới) với giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có) do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tác khác theo nguyên tắc không ưu đãi hơn cổ đông hiện hữu.

Được biết, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 960 tỷ đồng sẽ dùng để đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành và hạn mức đầu tư tự doanh, củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính cũng như đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghệ hiện đại cho Công ty.