10:59 14/01/2008

Chứng khoán Bảo Việt trả cổ tức 10%

H.Vũ

23/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chi trả cổ tức đợt 2/2007

Ngày 11/1/2008, Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), ngày 23/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HASTC) chi trả cổ tức đợt 2/2007 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Chứng khoán Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2007 cho cổ đông theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Cổ tức sẽ được trả vào ngày 25/2/2008. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 1/2/2008 về việc thay đổi một số nội dung trong Giấy ghứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty.