13:38 20/07/2010

Chứng khoán Bảo Việt và VNDirect báo lãi

Hà Anh

Công ty Chứng khoán VNDirect và Công ty Chứng khoán Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 của BVSC đạt 11,58 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 của BVSC đạt 11,58 tỷ đồng.
Công ty Chứng khoán VNDirect và Công ty Chứng khoán Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect (mã VND-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 169,16 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 33,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 73,494 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 62,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 90,122 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.003 đồng.

Năm 2010, VND đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 383 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 222,25 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức là 10 - 20%.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (mã BVS-HNX) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 73,31 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 146,62 tỷ đồng. Trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 20,35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 39,31 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 39,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 86,52 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 7 tỷ đồng, lũy kế đạt 13,65 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 1,963 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 11,58 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 160 đồng, EPS quý 2/2010 đạt 27 đồng.

Năm 2010, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 300,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng.