17:04 26/09/2012

Chứng khoán Cao su bị cảnh cáo

Hà Anh

Chứng khoán Cao Su đã không xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán trong thời gian 3/9 đến 21/9 theo quy định

Ngày 26/9/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 164/QĐ-VSD về việc cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su (RUBSE).

Nguyên nhân mà VSD đưa ra là công ty này đã liên tục không thực hiện xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán trong thời gian từ ngày 3/9/2012 đến 21/9/2012 theo quy định của Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08/5/2012 của Tổng giám đốc VSD.

Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của VSD.