07:09 18/04/2013

Chứng khoán Eurocapital bị kiểm soát 1 năm

Hà Anh

Chứng khoán Eurocapital vào tình trạng kiểm soát, từ ngày 16/4/2013 đến ngày 16/4/2014

Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).<br>
Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).<br>
Ngày 16/4/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) vào tình trạng kiểm soát, từ ngày 16/4/2013 đến ngày 16/4/2014.

Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là ECC không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Theo báo cáo kiểm toán năm 2012, ECC lãi sau thuế 2,54 tỷ đồng năm 2012, trong khi năm 2011 lỗ 1,5 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát theo quy định của Thông tư  226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.