11:30 30/08/2012

Chứng khoán Sacombank vào diện bị kiểm soát đặc biệt

Thu Thủy

Ủy ban Chứng khoán vừa công bố đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

Theo SBS, tổng lỗ lũy kế đến thời điểm 30/6/2012 là 1.772 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu do việc trích lập dự phòng bổ sung cho danh mục đầu tư và khoản phải thu trong các năm 2010 và 2011.
Theo SBS, tổng lỗ lũy kế đến thời điểm 30/6/2012 là 1.772 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu do việc trích lập dự phòng bổ sung cho danh mục đầu tư và khoản phải thu trong các năm 2010 và 2011.
Ngày 29/8/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán ban hành quyết định số 677/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (mã SBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 29/8/2012 đến ngày 28/2/2013.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SBS có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo soát xét đặc biệt của của kiểm toán, Công ty  Chứng khoán Sacombank công bố, tính đến cuối tháng 6/2012, tổng tài sản của SBS đạt 1.480 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt 878,4 tỷ đồng; Tổng nợ phải trả là 1.736 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu - 256 tỷ đồng; Lợi nhuận chưa phân phối - 1.772 tỷ đồng.

Theo SBS, tổng lỗ lũy kế đến thời điểm 30/6/2012 là 1.772 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu do việc trích lập dự phòng bổ sung cho danh mục đầu tư và khoản phải thu trong các năm 2010 và 2011.