17:15 04/12/2012

Chứng khoán SME bị kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán ban hành quyết định đặt SME vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 4/12/2012 đến 4/4/2013

Sàn giao dịch SME một thời.<br>
Sàn giao dịch SME một thời.<br>
Ngày 4/12/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán SME vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 4/12/2012 đến 4/4/2013.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SME có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính; Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, 22.500.000 cổ phiếu của SME chính thức bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 26/10/2012 với giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 225 tỷ đồng do SME vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết.