16:32 21/08/2015

16 doanh nghiệp niêm yết chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

FMC, FPT, MNC, PXS, RAL, SHI, NPS, NLG, SJD, MAS, LGC, IJC.... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ngày 9/9 tới, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
Ngày 9/9 tới, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
FMC, FPT, MNC, PXS, RAL, SHI, NPS, NLG, SJD, MAS, LGC, IJC.... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 11/9/2015, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2015.

* Ngày 9/9/2015, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2015.

* Ngày 10/9/2015, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (mã MNC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2015.

* Ngày 9/9/2015, Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2015.

* Ngày 4/9/2015, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) thanh toán bổ sung 5% cổ tức năm 2014 và tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2015.

* Ngày 2/10/2015, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2015.

* Ngày 11/9/2015, Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (mã NPS-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2015.

* NGày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 1.89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2015.

* Ngày 16/9/2015, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cp (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2015.

* Ngày 15/9/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỉ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2015.

* Ngày 11/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2015.

* Ngày 14/9/2015, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2015.

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2015.

* Ngày 18/9/2015, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) thanh toán chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2015.

* Ngày 21/9/2015, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2015.

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2015.