22:55 01/10/2015

9 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

TV1, SDT, GAS, HTL, VMD, NST, QBS, VNS, RCL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SDT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SDT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
TV1, SDT, GAS, HTL, VMD, NST, QBS, VNS, RCL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/10/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/10/2015.

* Ngày 13/11/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/10/2015.

* Ngày 23/10/2015, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/10/2015.

* Ngày 30/11/2015, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2015.

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2015.

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2015.

* Ngày 4/11/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/10/2015.

* Ngày 22/10/2015, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2015.

* Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2015.