23:55 18/06/2008

CII mua cổ phiếu quỹ đợt hai

N. Anh

CII sẽ mua tối đa dự kiến là 1.5 triệu cổ phiếu theo giá thị trường làm cổ phiếu quỹ đợt hai

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ đợt hai.

Theo đó, số lượng dự kiến sẽ mua tối đa là 1.5 triệu cổ phiếu, nguồn vốn để mua lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/03/2008, theo giá trị trường với phương thức khớp lệnh.

Thời gian thực hiện: sau khi kết thúc đợt mua 500.000 cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 17/03/2008 của Hội đồng quản trị).