21:34 06/07/2010

CJC trả cổ tức 27% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 30/7, CJC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX).

Theo đó, ngày 30/7, CJC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung - Khu Công nghiệp Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.