08:23 25/10/2011

CLC tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lên 50 tỷ đồng

Mai Anh

Quý 4/2011, CLC đặt mục tiêu, tổng doanh thu đạt 307 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu CLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu CLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kinh doanh năm 2011...

Theo đó, trong quý 3/2011 tổng doanh thu của CLC đạt 410,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 26,1 tỷ đồng.

Quý 4/2011, CLC đặt mục tiêu, tổng doanh thu đạt 307 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng.

Đồng thời, CLC điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 1.250 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 46 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 350.000 USD.

Năm 2012, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.470 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 550.000 USD.

Ngày 25/12, công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách là ngày 25/11.