10:07 10/01/2008

CMC phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

M.Kiều

17/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã CMC-HASTC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 17/1/2008 để Công ty chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, CMC sẽ phát hành 1.520.000 cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có), Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp hết thời hạn chào bán quy định trong Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng mà số cổ phiếu chưa phân phối hết, công ty sẽ điều chỉnh lại số vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 30/1/2008 đến ngày 29/2/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 30/1/2008 đến ngày 5/3/2008.