16:51 10/03/2012

Cơ chế mới cho tín dụng ngoại tệ

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành cơ chế mới quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Mục đích ban hành cơ chế mới nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng ngoại tệ phù hợp khả năng huy động và chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa.
Mục đích ban hành cơ chế mới nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng ngoại tệ phù hợp khả năng huy động và chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, sau tròn một năm thực hiện, cơ chế trước đó với Thông tư số 07/2011/TT-NHNN về cơ chế cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đã được thay thế.

Ở cơ chế mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 2/5/2012, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay đối với khách hàng là người cư trú trong trường hợp: cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản; cho vay các nhu cầu vốn được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ hoặc tổ chức tín dụng đã thẩm định và đảm bảo dự án, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng có khả thi, hiệu quả và khách hàng vay đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, có khả năng thu hồi nợ đúng hạn (gốc và lãi).

Tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ theo quy định tại thông tư này, quy định của pháp luật về cho vay, quản lý ngoại hối, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, hàng tháng phải báo cáo tình hình cho vay bằng ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích ban hành Thông tư nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng ngoại tệ phù hợp khả năng huy động và chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.