08:47 15/06/2017

Cổ phần hóa Becamex, nhà nước vẫn nắm 51% vốn

Song Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng được quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược cho Becamex

Becamex có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ 
phần, trong đó 671.670.000 cổ phần nhà nước nắm giữ chiếm 51% vốn điều 
lệ.
Becamex có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần, trong đó 671.670.000 cổ phần nhà nước nắm giữ chiếm 51% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC), trong đó giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Becamex có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần, trong đó 671.670.000 cổ phần nhà nước nắm giữ chiếm 51% vốn điều lệ; 4.936.700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0,37% vốn điều lệ; 311.207.100 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,63% vốn điều lệ; 329.250.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 25% vốn điều lệ. Mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng được quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 2.301 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 2.301 người.