09:32 03/01/2008

Cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục

H.Xuân

Trong năm 2008, Công ty Xây dựng trường học và Công ty Đầu tư - Xây dựng và Phát triển công nghệ sẽ được cổ phần hóa

Theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 – 2010 vừa được Thủ tướng phê duyệt, một số doanh nghiệp sẽ được chuyển đổi sang hình thức cổ phần.

Trước mắt, trong năm 2008, Công ty Xây dựng trường học và Công ty Đầu tư - Xây dựng và Phát triển công nghệ sẽ được cổ phần hóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Riêng đối với Nhà xuất bản Giáo dục, Bộ sẽ tiếp tục củng cố, phát triển theo hình thức công ty mẹ - con, hình thành các điều kiện để phát triển tập đoàn kinh tế.