15:53 01/09/2011

Cổ phiếu DCC bị cảnh báo, cổ đông vẫn đồng ý tăng gần gấp đôi vốn

Hà Anh

Đại hội đồng cổ đông DCC vẫn thông qua chủ trương tăng thêm 97 tỷ đồng vốn nhằm bổ sung vốn để mở rộng và phát triển hoạt động

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp - Descon (mã DCC-HSX) công bố thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và thông qua tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ.

Theo đó, giá trị hợp đồng xây lắp ký kết thực hiện năm 2010 đạt 469,871 tỷ đồng, bằng 67,12% kế hoạch năm (700 tỷ đồng); doanh thu thực hiện đạt 324,237 tỷ đồng, bằng 54,04% so với kế hoạch (600 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế -18,160 tỷ đồng, giảm 60,35% so với kế hoạch (30,093 tỷ đồng).

Năm 2010, công ty bị lỗ nên việc chia cổ tức không thực hiện và thống nhất không chia tiếp 3% cổ tức còn lại của năm 2009 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/5/2010.

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông công ty đặt mục tiêu với giá trị hợp đồng xây lắp ký kết đạt 500 tỷ đồng; doanh thu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/8/2011, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 125/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu DCC vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/9/2011 do công ty này đã vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm. Lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là -18.160.770.971 đồng.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông công ty vẫn thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 103 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng (tăng thêm 97 tỷ đồng) nhằm bổ sung vốn để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, hoặc huy động vốn dưới hình thức Hợp đồng góp vốn đầu tư, vốn góp có thể được chuyển đổi thành cổ phần.

Đối tượng góp vốn là cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên Descon, các cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính; thời hạn góp vốn và thực hiện chuyển đổi không quá 2 năm, kể từ ngày hoàn thành việc huy động. lãi suất huy động từ 5% đến 10%/năm với tỷ lệ chuyển đổi từ 1-1,5 phù hợp với tình hình thực tế của công ty vào thời điểm chuyển đổi.