09:16 01/09/2011

Cổ phiếu DCC bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh

Tổng Giám đốc HSX đã ký quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp - Descon vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/9.

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Ngày 30/8/2011, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 125/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp - Descon (mã DCC-HSX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/9/2011.

Lý do mà HSX đưa ra là công ty này đã vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm. Lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là -18.160.770.971 đồng.

Cùng ngày, HSX đã có công văn số 1679/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp - Descon công bố thông tin báo cáo thường niên 2010, báo cáo tài chính quý 1, quý 2/2011 và soát xét 6 tháng năm 2011, theo đó Sở Giao dịch Chứng khoán đề nghị công ty khẩn trương thực hiện công bố thông tin các báo cáo trên trước ngày 8/9/2011.