15:06 25/04/2011

Cổ phiếu MHC được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát

Hà Anh

Cổ phiếu MHC được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể từ ngày 27/4 và chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ

Ngày 25/4/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. PHCM đã có thông báo số 440/2011/TB-SGDHCM về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát của Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã MHC-HOSE).

Theo đó, cổ phiếu MHC được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể từ ngày 27/4/2011 theo Quyết định số: 49/2011/QĐ-SGDHCM ngày 22/4/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Thời gian giao dịch của cổ phiếu MHC chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.

Giá tham chiếu của cổ phiếu MHC vào ngày 27/4/2011 là giá đóng cửa của MHC vào ngày 7/4/2011 là 5.700 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá: +/-5% so với giá tham chiếu.

Trước đó, HOSE thông báo cổ phiếu MHC bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 8/4/2011 do hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 lỗ 32,6 tỷ đồng và năm 2010 lỗ 43,6 tỷ đồng).

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 của MHC đạt 406,85 triệu đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,34 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -393,55 triệu đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1,84 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý 1/2011 đạt 1,992 tỷ đồng.