11:04 16/08/2012

Cổ phiếu MHC tiếp tục bị kiểm soát

Hà Anh

Tuy MHC đã có lợi nhuận dương trong 6 tháng đầu năm 2012 nhưng MHC vẫn chưa khắc phục được lỗ lũy kế từ năm 2009, 2010, 2011

Diễn biến giá cổ phiếu MHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu MHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 14/8/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2012 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE).

Theo đó, kết quả trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2012 của MHC có lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ lần lượt là 3,6 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng.

Tuy MHC đã có lợi nhuận dương trong 6 tháng đầu năm 2012 nhưng vẫn chưa khắc phục được lỗ lũy kế từ năm 2009, 2010, 2011 (lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2012 là -75,1 tỷ đồng). Đồng thời kiểm toán viên của Công ty Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY có ý kiến lưu ý đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2012 của MHC.

Do đó, HOSE sẽ tiếp tục duy trì cổ phiếu MHC dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát và tiếp tục theo dõi tình hình công ty MHC để đề xuất hướng xử lý tiếp theo khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.