14:57 08/07/2011

Cổ phiếu SD8 bị đưa vào diện bị kiểm soát

Hà Anh

HNX thông báo chính thức đưa cổ phiếu của SD8 vào diện kiểm soát kể từ ngày 8/7/2011 do lợi nhuận sau thuế năm 20009, 2010 bị âm

Biểu đồ khối lượng, giá của SD8
Biểu đồ khối lượng, giá của SD8
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) vào diện kiểm soát kể từ ngày 8/7/2011 do lợi nhuận sau thuế bị âm liên tiếp trong 2 năm 2009 và 2010 (-8.378.232.259 đồng và -9.449.885.554 đồng).

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (SD8) do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty là 2.718.670.613 đồng, nhưng sau khi loại trừ các ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán với tổng số tiền là 12.218.556.167 đồng (bao gồm số tiền chưa trích lập dự phòng đủ là 1.066.521.151 đồng, chưa loại trừ chênh lệch giữa giá gốc và giá chuyển nhượng là 11.152.035.016 đồng phát sinh từ giao dịch mua bán tài sản giữa công ty mẹ và công ty con), thì lợi nhuận trước thuế sẽ âm 9.499.885.554 đồng, do đó lợi nhuận sau thuế sẽ âm tương ứng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu SD8 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.