15:47 03/02/2012

Cổ phiếu TRI bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Cổ phiếu TRI bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế cả năm 2011 là -86,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là âm 20,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 1/2/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) đã nhận được báo cáo tài chính quý của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn Tribeco (mã TRI-HSX).

Theo đó, Tribeco tiếp tục lỗ quý 4 dẫn đến lỗ lũy kế cả năm 2011 là -86,7 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 là -20,4 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007: “Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm xem xét.”.

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Tribeco vẫn có kết quả vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 là số âm thì Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với Tribeco.