16:21 11/03/2013

Cổ phiếu VIS, LAF và DHC vào diện cảnh báo

Hà Anh

VIS và LAF vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2013, còn DHC bị vào diện cảnh báo từ ngày 14/4

Diễn biến giá cổ phiếu VIS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 11/3/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS) và Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (mã LAF) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2013.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế năm 2012 của VIS là -17,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của LAF là -152,17 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC) bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 14/3/2013 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của công ty là -2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu DHC cũng thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.