11:07 15/04/2011

Cổ phiếu VKP bị tạm ngừng giao dịch

Minh Anh

Tổng giám đốcHOSE đã ký quyết định về việc cổ phiếu VKP bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/4/2011

Trụ sở chính Công ty VKP
Trụ sở chính Công ty VKP
Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 43/2011/QĐ-SGDHCM về việc cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/4/2011.

Lý do mà HOSE đưa ra là hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và 2010).

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét việc giao dịch trở lại của cổ phiếu VKP sau khi Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa công bố thông tin  Báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân thua lỗ và kế hoạch khắc phục.

Năm 2009 công ty lỗ 50 tỷ đồng, trong năm 2010 công ty lỗ tiếp 35,74 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/4, HOSE đã có công văn số 573/2011/SGDHCM-NY ngày 06/04/2011 nhắc nhở công ty này về việc chậm công bố thông tin Quyết định số 145/2011/QĐ-HĐQT, Nghị quyết số 143/2011/NQ-HĐQT ngày 10/03/2011 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thu Hà làm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thay cho ông Nguyễn Minh Tiến và Quyết định số 152/QĐ-TH ngày 10/03/2011 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa về việc giải quyết cho ông Nguyễn Quang Thanh Đoàn – Phó Giám đốc kinh doanh nghỉ việc tại Công ty.