11:10 20/04/2011

Cổ phiếu VMG bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh

HNX chính thức đưa cổ phiếu của VMG vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/4/2011

Năm 2010, sau kiểm toán VMG lỗ hơn 39 tỷ đồng
Năm 2010, sau kiểm toán VMG lỗ hơn 39 tỷ đồng
Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tầu (mã VMG-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/4/2011 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tầu đạt lợi nhuận âm (-39.834.959.527 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tầu ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Ngày 5/5, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 lần 2 tại Hội trường tầng 5, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, Tp.HCM.