08:15 19/04/2011

Cổ phiếu VSP bị đưa vào diện kiểm soát

Hà Anh

HNX thông báo chính thức đưa cổ phiếu VSP vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/4/2011

Số lượng cổ phiếu quỹ mà VSP hiện đang nắm giữ là 5.168.686 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ mà VSP hiện đang nắm giữ là 5.168.686 cổ phiếu.
Căn cứ tiết b, khoản 1, Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/4/2011.

Lý do mà HNX đưa ra là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất bị âm liên tiếp trong hai năm 2009 và 2010 (-359.595.102.457 đồng và -780.815.201 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VSP của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

Được biết, từ ngày 24/2/2011 đến ngày 24/3/2011, công ty đã mua 5.168.686 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 5.168.686 cổ phiếu.