10:32 18/05/2010

Cổ phiếu VTA bị tạm ngừng giao dịch trong 10 phiên

N.Anh

HNX sẽ tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VTA trong 10 phiên giao dịch kể từ ngày 24/5 - 4/6/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HNX).

Theo đó, HNX sẽ tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VTA trong 10 phiên giao dịch kể từ ngày 24/5 - 4/6/2010.

Nguyên nhân HNX đưa ra là lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2008 và năm 2009 là số âm. Ngày giao dịch trở lại của cổ phiếu VTA là ngày 7/6/2010.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VTA đạt 18,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 8,33 tỷ đồng.

Ngày 31/5/2010, VTA sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 tại Hội trường Nhà máy Công ty tại Bình Dương - đường N1 - Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn Thuận An - Bình Dương.