09:39 11/01/2008

Có thêm công ty bị xử phạt

M.Kiều

Thêm Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM bị xử phạt do chào bán chứng khoán sai quy định

Ngày 9/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt với tổng mức phạt 45 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM do đã chào bán chứng khoán sai quy định, phát hành chứng khoán không báo cáo, không công bố thông tin.

Cụ thể: căn cứ kết quả giám sát các công ty đại chúng, qua xem xét các văn bản, tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tp.HCM cho thấy:

Trong tháng 6 và 7 năm 2007 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Tp.HCM thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành và không báo cáo kết quả phát hành trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 32 và điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.