16:59 04/10/2010

COM và DXV trả cổ tức bằng tiền

Hà Vy

14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức bằng tiền của COM và DXV

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của COM và DXV.

* 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 18/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE).

Theo đó, ngày 3/11, COM sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu - 11 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.

* 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 18/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng (mã DXV-HOSE).

Theo đó, ngày 5/11, DXV sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng - số 5 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.